Prosinec 2006

Viete koľko je hodín?

22. prosince 2006 v 21:10 | Sue |  Zaujímavosti
Ak by ste náhodou nevedeli koľko je hodín, tu je pre vás presný čas...

Krajinky

22. prosince 2006 v 20:56 | Sue |  Obrázky

Obrázky s menami

22. prosince 2006 v 20:51 | Sue |  Obrázky

História Vianoc

22. prosince 2006 v 20:43 | Sue |  Zaujímavosti

Vianoce a ich okruh slávenia

V myslení raného kresťanstva bol celý rok výsostne korunovaný slávením centrálneho tajomstva kresťanského života - Kristovho zmŕtvychvstania. Sprítomnenie tohoto tajomstva slávili a slávia kresťania každú nedeľu. Do 4. storočia v Cirkvi nevystupovali do popredia ostatné sviatky, bola iba čiastočne zdôraznená pamiatka prvých kresťanských mučeníkov - martýrov, a to zvlášť v druhej polovici 2. storočia. So začiatkom 4. storočia sa pozmeňuje praktická liturgická prax slávenia sviatkov. Začína sa s prehĺbením teologických aspektov Kristovho života a tieto dôležité fakty sú historicko-teologicky začleňované do liturgických slávení v roku. Začal sa sláviť Veľký piatok, Kvetná nedeľa, Nanebovstúpenie Pána, Zvestovanie Pána a i. ako jednotlivé autonómne sviatky. Prvou istou zmienkou o slávení sviatku Narodenia Pána práve 24. decembra je správa z rímskeho prostredia z roku 354 v kalendárnych záznamoch Depositio episcoporum et Depositio martyrum . Deň 24. december sa tam označuje ako festum solis "natalis invicti" podľa rímskeho kalendára. Ďalej je tu zmienka o slávení vianočných sviatkov v Ríme okolo rokov 335 - 337. Slávili sa zvlášť v konštantínovskej bazilike. Autorom týchto zmienok je rímsky chronograf F. D. Filocalus. Keďže nepoznáme skutočný deň Kristovho narodenia a už vôbec nie hodinu existujú tu minimálne dve hypotézy, prečo sa začali Vianoce sláviť práve 24. decembra: 1. "hypotéza vypočítateľnosti" Keďže 24. marca sa všeobecne slávil sviatok Zvestovania Pána, keď archaniel Gabriel zvestoval Márii, že bude Kristovou matkou, tak o 9 mesiacov podľa tohoto datovania je symbolický deň narodenia Pána práve 24. december. Toto datovanie sa však postupne diferencovalo a nastávali tu niektoré odchýlky. Napriek tomu sa však v latinskej Cirkvi ujal zvyk sláviť Vianoce práve 24. decembra. Ťažkosti predstavenej hypotézy sú hlavne pre nedostatok dostupných prameňov ohľadom presného počítania týchto kalendárnych dní roka, nejednotnosť a ťažšia historická interpretovateľnosť. 2. "dejinno-náboženská hypotéza"Omnoho väčšiu pravdepodobnosť má dejinno-náboženská hypotéza, ktorú zastávajú hlavne autori F. J. Dőlger, B. Botte, J. A. Jungmann, O. Cullmann, H. Frank a i., ktorí hovoria o christianizácii a novej kresťanskej interpretácii rímskeho sviatku narodenia Slnka, ktorý bol nariadený pre Rímske impérium ako sviatok práve na 24. december. Stalo sa tak v roku 275 cisárom Aureliánom (270-275) na počesť boha Slnka z Emes. Kresťania použili tento pohanský sviatok a nanovo ho interpretovali v kresťanskom duchu. Slnko predstavovalo Krista, čo je znázornené aj na starokresťanských náhrobkoch. Rímski kresťania tento štátny sviatok Slnka v začali sláviť ako vlastný sviatok narodenia Krista - ako Slnka na základe biblických citátov. Z Ríma sa slávenie narodenia Ježiša Krista rozšírilo najprv do Afriky a južnej Itálie. Slávenie Vianoc v Španielsku upravila saragosská synoda v roku 380. Písomná zmienka o slávení kresťanských Vianoc sa tam objavuje okolo roku 461 v zozname sviatkov Gregora z Tours v diele Historia Francorum. Na Východe sa tento rímsky zvyk sláviť Vianoce akceptoval do konca 4. storočia. Bazil, Gregor Naziánsky a Gregor Nyssenský v Kapadócii spomínajú súčasne vo svojich kázňach Zjavenie Pána a aj Narodenie Pána, keďže sviatok Zjavenia Pána je starší. V roku 386 predsedá sláveniu tohoto sviatku Zlatoústy v Antiochii. V Egypte sa prvý raz spomínajú Vianoce v roku 432. V Jeruzaleme a v Palestíne sa sviatok narodenia Pána slávil neskôr. Známa pútnička Ethéria a takisto arménsky lekcionár z roku 415 liturgicky datujú slávnosť Kristovho vtelenia na 6. január. Spomínaný lekcionár má na 24. decembra liturgickú spomienku Jakuba a Dávida. V arménskej cirkvi a v niektorých východných cirkvách sa dodnes slávi sviatok Narodenia Pána 6. januára. Celkovo môžeme povedať, že slávenie sviatku Vianoc malo aj antiheretický - konkrétne kontraariánsky charakter. Keďže Arius popieral Kristovo božstvo a napádal Kristovu inkarnáciu, slávenie vianočných sviatkov predstavovalo hlavne v staroveku aj osvetový charakter medzi kresťanmi. Práve týmito sviatkami sa zdôraznil reálny fakt Kristovej inkarnácie - slávením slávnosti narodenia, pričom jej obsahom bol Kristus ako Boh a človek. Z 5. storočia sa nám zachovalo desať vianočných kázní od pápeža Leva I. (440-461), ktoré zameriavajú pozornosť poslucháčov na dôležité dogmaticko-teologické pravdy ohľadom osoby Ježiša Krista. Vianoce sú tu predstavené ako sviatok nového Svetla, nového Slnka - Krista. Pápež tu opisuje vtelenie, narodenie z Panny, dve Kristove prirodzenosti... Najstaršie liturgické texty vianočných omšových formulárov pochádzajú z prelomu 5. a 6. storočia a sú uvádzané na konci liturgických zbierok omšových formulárov. Ich fragmenty sa nám zachovali v odpisoch z 13. storočia. Niektoré z nich boli prevzaté do neskorších sakramentárov. Podľa starodávneho rímskeho zvyku, ktorý je zachytený v 6. storočí v Capitulare lectionum vo Wűrzburgu a spomína ho aj pápež Gregor I. vo svojej homílii, pápež slávil v deň Narodenia Pána tri omše, na troch rozličných miestach v Ríme. Formuláre všetkých troch omší vošli do sakramentárov a odtiaľ prešli postupne do misálov. Tento zvyk zasiahol aj ostatné európske územie. V roku 1156 ho spomína opát v Cluny Petrus Venerabilis, keď hovorí, že v opátstve celebruje každý kňaz na Vianoce tri omše. Táto prax sa veľmi skoro rozšírila a bola prenesená aj do Rímskeho misála z roku 1570 a platí v Cirkvi podnes. Pravdepodobne aj piaty formulár vianočnej omše veronského sakramentára Leonianum je určený na vigílne slávenie. Zaujímavosťou rímskeho slávenia Vianoc bolo tzv. zdvojené nočné ofícium Narodenia. Ofícium pripadajúce na 24. december pozostávalo z vigílie a z Laudes matutinae, ktoré sa spievali v bazilike Santa Maria Maggiore za prítomnosti pápeža; druhé ofícium sa konalo neskôr v chráme svätého Petra. Prvé sa ujalo vo Francúzsku a dostalo sa do rímskeho breviára z roku 1568, druhé v iných galských krajinách ako vianočné ofícium. Deviate a desiate storočie sú charakteristické vývojom veľkého množstva vianočných sekvencií na všetky tri vianočné omše a vianočnú oktávu včítane jej sviatkov. Používali sa do tridentskej reformy. Vo vianočných dňoch sa hrávali náboženské hry týkajúce sa vianočného okruhu. K dokresleniu vianočnej atmosféry patrí aj stavanie betlehemov s jasličkami, postavami svätej rodiny, troch mudrcov, pastierov a anjelov. Tieto betlehemy síce neplnia nijakú liturgickú funkciu, ale nás hlbšie vyvádzajú do prežívania vianočných sviatkov. Prvé drevené jasličky boli pravdepodobne postavené už v 7. storočí v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Známe je postavenie jasličiek od Františka Assiského v roku 1223 v lese Greccio, čo slúžilo k prehĺbeniu kresťanského rozjímania o tajomstve vtelenia Kristovej osoby, k upevneniu zbožnosti a obrazotvornosti ľudu. Veľké rozšírenie stavania betlehemov badáme v 16. storočí a to zvlášť vplyvom jezuitskej rehole. V Prahe bol takýto betlehem postavený v roku 1562, v Altőttingu 1601, v Mníchove 1607. V Augsburgu a Florencii sa v 16. - 18. storočí dávali dokonca sošky Jezuliatka na oltár. Do rodín sa začal dostávať tento zvyk začiatkom 17. storočia a pretrváva dodnes. Časové umiestnenie vianočných sviatkov (24. december - 5. január) sa od vydania Rímskeho misála roku 1570 viac menej nemenilo. Vianočný čas sa aj dnes slávi od prvých vešpier dňa 24. decembra do prvej nedele po Zjavení Pána. Táto nedeľa sa v latinskej cirkvi nazýva nedeľou Pánovho krstu. Tridentský misál, ale aj súčasný Rímsky misál nazýva deň Kristovho vtelenia Nativitas Domini - Narodenie Pána. Tento stručný historický prehľad vývoja vianočných sviatkov chce v nás umocniť radosť z Vianoc. Chce priblížiť toto mystérium, ktoré prežívame a ktoré pretrváva v našom vnútri. Veď centrom slávenia Vianoc nie je len bezduché zastavenie sa v ich čarovnej idyle, ale slávenie vianočnej liturgie v spoločenstve, čo dáva Vianociam špeciálny akcent. Tu v centre stojí Kristova inkarnácia a radosť z nej patrí celému svetu, lebo k nám prišla Láska.

Anjeliky

21. prosince 2006 v 14:09 | Sue |  Obrázky

Bábätká

21. prosince 2006 v 14:02 | Sue |  Obrázky

Anjelikovia

21. prosince 2006 v 13:54 | Sue |  Obrázky

Slzy

21. prosince 2006 v 13:48 | Sue |  Básničky
Z oblohy stekajú, studené slzy,
Bol som tak hlúpy a trochu drzý.
Obloha plače za celý svet,
Hudba z raja dnes musí doznieť.
A samé vojny, násilie, smrť...
...nič iné už nepočuť.

V diaľave vytekajú slzy z božej rany,
Zas satan zviedol nevinne panny.
A ja len vyčkávam, či ťa stretnem,
Satan ťa poznačil, odlíšiť ťa neviem.

V noci či vo dne duše sa spoja,
Myslel som chvíľu, že budeš moja.
Satan mi zakrýva plameňmi oči,
Na moje city stále útočí.
A ja som zronený, a taký slabý,
Už útočia na mňa aj pekelný drábi.
Peklo ťa láka viac, šancu byť so mnou si mala
Tam v hlbinách zla hľadáš svojho kráľa...

Obloha plače, a ja na teba myslím
Mal som možno ja byť tým zlým...
Zabudnúť nemôžem, ty si to zvládla,
veď pri tebe nejedna hlava padla.

A keď aj za noc oblohu obehnem,
každý deň si na teba spomeniem.


V noci nespávam na nohách bdiem,
Ty si mi ukradla, môj posledný sen.
A keď ma únava zráža do kolien,
Že si v srdci sama o tebe viem.

Satan sa smeje nad svojím svetom,
berie si všetko, čo patrí deťom.
A v oblohe nachádza posledné slzy,
kradne ich smädným, je trochu drzý.
Boh sa len pozerá, on s tým nič nemá,
dávno už zabudol na ľudské mená.
Sková sa do kúta, kde diabol nemôže,
svetu už ozaj nik nepomôže.
Mne sa svet zrútil, neviem viac plakať,
na lásku budem ešte večnosť čakať.

Dokážem že niesom iba človek,
dám si božský vesmírny oblek.
A teraz pochopím, keď oblohu obehnem,
lásku si nenájdem , ani na ňu nespomeniem.

Som chladný strážca, ochranca samoty,
pri mne slzu nevyroní ani obraz chudoby.
A bude horšie sľubujú proroci,
človek vraj zahynie ostanú otroci.
Spomienky nezmiznú putujú vesmírom,
satan ten pekelným je krvilačným upírom.

Poníži mňa, zahubí teba,
potom sa nám vysmeje že tak nám treba.
Ty si lásku nenájdeš,
ja ju mám pred očami,
viac sa neukryješ
nebo bude nad nami.

Ja ostanem sám,
ty však nebudeš sama
pretože z nebíčka ťa volá mama.

Anjeliky na nás myslia

21. prosince 2006 v 13:39 | Sue |  Obrázky
Ak odíde nám človek blízky,
čo krv jeho nám v žilách koluje....
To ako keď vietor zo stromu lístok
do diaľky vezme, odveje.

Tak si tam lieta na rozhraní
a čaká, kde ho zaveje,
"Leť si len leť,
kam Ti srdce napovie".

..Tak ako lístok letí duša
krajinou čistou - bez bôle..

Vianočné animácie 4

20. prosince 2006 v 21:20 | Sue |  Animácie

Kooties

20. prosince 2006 v 21:11 | Sue |  Obrázky
Niečo menej Vianočné...

Veselé Vianoce a Šťastný nový rok

20. prosince 2006 v 19:06 | Sue |  Zaujímavosti
VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK V 350-TICH JAZYKOCH:


Acholi - Mot ki Yomcwing Botwo Me Mwaka Manyen
Adhola - Wafayo Chamo Mbaga & Bothi Oro Manyeni
Aeka- Keremisi jai be
Afrikaans - Geseende Kerfees en 'n gelukkige
nuwe jaar
Ahtna - C'ehwggelnen Dzaen
Albanian - Gëzuar Krishlindjet Vitin e Ri!
Aleut - Kamgan Ukudigaa
Alsatian - E gueti Wďnâchte & E glecklichs Nej Johr!
Alur - Wafoyo Kado Oro & Wafoyo Tundo Oro manyeni
Alutiiq - Spraasnikam & Amlertut Kiaget!
Amharic - Melkam Yelidet Beaal
Amuesha - Yomprocha' ya' nataya

Angami - U kenei Christmas mu teicie kes a-u sie teicie
kesa-u sie niepete keluo shuzaie we
Apache (Western) - Gozhqq Keshmish
Arabic - I'D Miilad Said ous Sana Saida
Aragonese - Nabidŕ! & Goyosa Ańada benién.
Aramaic - Edo bri'cho o rish d'shato brich'to!
Aranés - Bon Nadau!
Arawak - Aba satho niw jari da'wisida bon
Armenian - Shenoraavor Nor Dari yev Soorp Janunt

Aromanian - Crãciunu hãriosu shi unu anu nãu, bunu!
Asturian - Bones Navidaes & Gayoleru anu nuevu!
Assamese - Rongaali Bihur xubhessaa lobo
Ata - Maroyan na Pasko woy kaopia-an ng Bag-ong
Tuig kaniyo't langon mga sulod
Aukan - Wi e winsi i wan bun nyun yali
Aymara - Sooma Nawira-ra
Azeri - Tezze Iliniz Yahsi Olsun
Bafut - Mboni Chrismen & Mboni Alooyefee
Bahasa/Malaysia - Selamat Hari Natal dan Tahun Baru

Bamoun - Poket Kristmet & Poket lum mfe
Banen - Enganda ye hiono mes & Hion Hios Hes
Bandang - Mbung Mbung Krismie & Mbung Mbung Ngouh Suiie
Basque - Zorionak eta Urte Berri On!
Bassa - Ngand Nwi Lam & Mwi Lam
Batak Karo - Mejuah-juah Ketuahen Natal
Bemba - Kristu abe nenu muli ino nshiku nkulu ya Mwezi
Belorussian - Winshuyu sa Svyatkami i z Novym godam!

Bengali - Shuvo Baro Din - Shuvo Nabo Barsho
Bhojpuri - Naya Sal Mubarak Ho
Bicolano - Maugmang Capascuhan asin Masaganang Ba-gong Taon!
Bislama - Mi wisim yufala eerywan one gutfala Krismas
& mo wan hapi New Year long
Blaan - Pye duh di kaut Kristo klu munt ug Felemi Fali!
Blackfoot - I'Taamomohkatoyiiksistsikomi
Bohemian/Czech/Česky - Přejeme Vám Veselé Vánoce a Šťastný nový rok
Brahui - Arkas caik xuda are

Breton - Nedeleg laouen na bloav ezh mat
Bulgarian - Chestita Koleda i Shtastliva Nova Godina
Bulu - Duma e bo'o
Bura - e be Zambe e Usa ma ka Kirisimassu
Catalan - Bon nadal i feliç any nou!
Cantonese - Seng Dan Fai Lok, Sang Nian Fai Lok
Carib - Sirito kypoton ra'a
Carrier - Zoo dungwel & Soocho nohdzi doghel
Carolinian - Ameseighil ubwutiiwel Layi Luugh me raagh fee

Cebuano - Malipayong Pasko ug Bulahang Bag-ong Tuig!
Chamorro - Filis Pasgua & Filis Anu Nuebo
Chaha Bogem h n mh m & Boxem as nana-h m
Chamba - Wi na ge nyare Su dome Kirismass
Cherokee - Danistayohihv & Aliheli'sdi Itse Udetiyvsadisv
Cheyenne - Hoesenestotse & Aa'e Emona'e
Chichewa - Moni Wa Chikondwelero Cha Kristmasi
Chiga - Mwebare khuhika - Ha Noel
Choctaw - Yukpa, Nitak Hollo Chito
Cornish - Nadelik looan na looan blethen noweth

Corsican - Bon Natale e Bon capu d' annu
Cree - Mitho Makosi Kesikansi
Creek - Afvcke Nettvcakorakko
Creole/Seychelles - Bonn e Erez Ane
Croatian - Sretan Bozic
Dagbani - Ni ti Burunya Chou & Mi ti yuun
Damara/Nama - Khiza
Danish - Glaedelig Jul og godt nytar

Dibabawon - Marayaw na Pasko aw Bag-ong Tui g kaniyo tibo na mga soon
Dinka - Miet puou yan dhiedh Banyda tene Yin
Dine/Navajo - Ya'at'eeh Keshmish
Divehi - Ufaaveri aa ahareh
Dschang - Chrismi a lekah Nguo Suieh
Duri - Christmas-e- Shoma Mobarak
Dutch - Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!
Egyptian - Colo sana wintom tiebeen
English - Merry Christmas & Happy New Year

Eritrean - Rehus-Beal-Ledeat
Esperanto - Gajan Kristnaskon & Bonan Novjaron
Estonian - Roomsaid Joulupühi ja Head uut aastat
Éwé - Blunya na wo
Ewondo - Mbemde abog abyali nti! Mbembe Mbu!
Faroese - Gledhilig jól og eydnurikt nýggjár!
Fali - Use d'h Krismass
Farsi - Sal-e no mubarak
Fijian - Me Nomuni na marau ni siga ni sucu dei na yabaki vou
Finnish - Hyvää Joulua or Hauskaa Joulua - 0nnellista uutta vuotta

Flemish - Zalig Kerstfeest en Gelukkig nieuw jaar
French - Joyeux Noël et Bonne Année!
Frisian - Noflike Krystdagen en in protte Lok en Seine yn it Nije Jier!
Friulian - Bon Nadâl e Bon An Gnûf
Fulfulde - Jabbama be salla Kirismati
Gaddang - Mangamgam Bawa a dawun sikua diaw amin
Galician - Bon Nadal e Bo Ani Novo
Gari - !Soalokia God i gotu vasau, mi lao ke ba na
rago vanigira ara dou i matana!

Gciriku - Mfiyawidi yaKrisimisa & Marago ghaMwaka waUpe
Georgian - Gilotsavt Krist'es Shobas & Gilosavt akhal ts'els
German - Froehliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!
Gikuyu - Gia na Thigukuu njega Na MwakaM weru wi Gikeno
Gitskan - Hisgusgitxwsim Ha'niisgats Christ gankl Ama Sii K'uuhl!
Golin - Yesu kule nongwa kaun umaribe ongwa ena mone di mile wai wen milo
Greek - Kala Christougenna Kieftihismenos O Kenourios Chronos
Greenlandic - Juullimi Ukiortaassamilu Pilluarit
Guahibo - Pexania Navidadmatacabi piginia pexaniapejanawai paxainaename
Guambiano - Navidadwan Tabig tugagunrrigay & Sru pilawan kasrag utunrrigay
Guarani - Avyaitete ahi ko Tupa ray arape qyrai Yy Kapyryin rira

Guarayu - Imboeteipri tasecoi Tupa i vave! & Ivve ava Tupa
rembiaisu toyuvirecoi turpi oyeaisusa pipe!
Gujarati - Natal ni shub kaamnao & Saal Mubarak
Gwere - Osusuku Omusa & Masuke Omwaka
Gwich'in - Drin tsal zhit shoh ohlii & Drin Choo zhit zhoh ohlii
Han - Drin tsul zhit sho ahlay & Drin Cho zhit sho ahlay
Hausa - Barka da Kirsimatikuma Barka da Sabuwar Shekara!
Hawaiian - Mele Kalikimaka & Hauoli Makahiki Hou
Haya - Waihuka na Noeli & Waihhuka n 'Omwaka
Hebrew - Mo'adim Lesimkha. Shanah Tova
Heiban - Ati kalo gathje uwa gigih
Herero- Okresmesa ombwa Ombura ombe ombwa

Hiligaynon - Malipayon nga paskua & Malipayon Nga Bag-ong tuig
Hindi Shubh Naya Baras
Hmong Nyob Zoo Xyoo Tahiab
Hungarian - Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet!

Hungduan - Maphon au nitungawan. Apo Dios Kituwen baron di toon
Iban - Selamat Ari Krismas enggau Taun Baru
Ibanag - nga Pascua
Icelandic - Gleðileg Jól og Farsaelt Komandi ár!

Igbo - Ekelere m gi maka Keresimesi na ubochi izizi afo ozo
Ikiribati - Te Mauri, Te Raoi ao Te Tabomoa nakoimi nte Kirimati ao te Ririki ae
Bou
Ilocano - Naimbag a Pascua ken Naragsac nga Baro nga Tawen!
Imbongu - Gotenga malo Jisasi Karaist
Indonesian - Selamat Hari Natal & Selamat Tahun Baru
Inupiaq - Annaurri Aniruq & Paglaun Ukiutchiaq
Inupiatun - Quvianaq Agaayuniqpak
Iraqi - Idah Saidan Wa Sanah Jadidah
Irish - Nollaig Shona Dhuit
Iroquois - Ojenyunyat Sungwiyadeson homungradon nagwutut & Ojenyunyat osrasay

Italian - Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Japanese - Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto
Javanese - Sugeng Natal lan warsa enggal
Jèrriais - Bouan Noué et Bouanne Année
Kabyle - Assegwas ameggaz
Kadazan - Kotobian Tadau Do Krimas om Toun Vagu
Kahua - Na vagevageha surireua na Kirisimasi ma na harisi naoru
Kala Lagaw Ya - Ngi ngayka Koei trimal Kaz
Kambaata - eman haaro wegga illisholce
Kamba - Ithiwa na Kisimsi Kiseo & Na Mwaka Mweu Museo

Kannada - Hosa Varushada Subhasayagalu
Karelian - Rastawanke Sinun, Uvven Vuvenke Sinun
Kaqchiquel - Dios tik'ujie' avik'in
Kashmiri - Christmas Id Mubarak
Kawalib - Amirnar Krismas Gi
Khasi - Krismas basuk & Snem thymmai basuk
Kinyarwanda - Umunsi Mwiza
Kirundi - Noeli Nziza & Umwaka Mwiza

Kom - Isangle Krismen & Isangle beng i fue
Konkoni - Khushal borit Natalam
Korafe - Keremisi ewewa
Korean Sung Tan Chuk Ha
Kosraean - Tok Tapeng & Engan ya sasu
Koyukon - Denaahto' Hoolaank Dedzaanh Sodeelts'eeyh
Krio - Appi Krismes en Appi Niu Yaa
Kuanua - A Bona Lukara na Kinakava

Kurdish - Seva piroz sahibe u sersala te piroz be
Kwangali - Kerekemisa zongwa & Erago moMumvho gomupe
Kyrghyz - JangI jIlIngIz guttuu bolsun!
Ladin - Bon Nadel y Bon Ann Nuef
Lakota - Wanikiya tonpi wowiyuskin & Omaka teca oiyokipi
Lamnsó - Kisheri ke Kisimen & Vijung ve kiya kefiyki
Lango - Afoyo Chamo Mwake & Apoyo Mwaka Manyeni

Latin - Pax hominibus bonae voluntatis
Latvian - Prieci'gus Ziemsve'tkus un Laimi'gu Jauno Gadu!+
Lausitzian - Wjesole hody a strowe nowe leto
Lebanese - Milad Saeed wa Sanaa Mubarakah
Lithuanian - Linksmu Kaledu ir laimingu Nauju metu
Livonian - Jovi talshpivdi un Vondzist uto aigasto
Lower Tanana - Bet'oxdilt'ayi bedena' ch'exulanhde dranh ninoxudedhet

Lozi - Kilisimasi ya nyakalalo & Silimo se sinca sa tabo
Luganda - Amazalibwa Agesanyu & N'Omwaka Omujaa Ogwemirembe
Luhya - Isuguku Indahi & Nu Muhiga Musha
Luo - Sikuku Mar Higa Kod Mor & Mar Kiga Manyien

Luritja - Wai! Nyuntu Larya?
Luxembourgeois - Schéi Krëschtdeeg an e Schéint Néi Joer
Macedonian - Srekan Bozik I Nova Godina
Madura - Pada salamet sabhala bengko areja
Makassar - Salama' Natal & Selamat Tahun baru

Malagasy - Arahaba tratry ny Krismasy
Mambwe - Kristu aye namwe umu nsikunkulu ino iya Mwezi
Malayan - Selamat Hari Natal
Malayalam - Puthuvalsara Aashamsakal
Maltese - Nixtieqlek Milied Tajjeb u Sena Tajba

Mandarin - Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan
Mandobo - Mepiya Pagasaulog sa pagka-otawni Jesus aw maontong kaling Omay!
Mangyan - Mayad paq Pasko kag
Mansaka - Madyaw na Pasko aw malipayong Bag-ong Tuig kamayo, mga lumon

Manx - Nollick ghennal as blein vie noa
Maori - Kia orana e kia manuia rava i teia Kiritimeti e te Mataiti Ou
Marathi - Shub Naya Varsh
Margi - Use aga Kirismassi
Marshallese - Monono ilo raaneoan Nejin & Jeramman ilo iio in ekaal
Mataco-Mataguayo - Lesilatyaj ihi Dios ta i ppule ye, Letamsek ihi wichi ta
Dios ikojejthi ta i honat e
Maya/Yucateco - Utzul mank'inal

Medlpa - Enim Mutuiyo!
Meithei - Krismas Hlomum & Kumthar Lawmum
Mingrelian - k'irses mugoxuamant & axal ts'anas mugoxuamant
Mongolian - Zul saryn bolon shine ony mend devshuulye
Monégasque - Festusu Natale e Bona ana noeva
Moro - Nidli pred naborete nano
Moru - Medu amiri ovuru Yesu opi amaro
Muyu - Lip Ki amun aa Natal Kowe
Naasioi - Tampara Kirisimaasi
Naskapi - miywaaitaakun mikusaanor & kiyaa maamiyupiyaakw minuwaach pipuun
Ndjem - Mbeya mbeya Ebiel & Mbeya mbeya mbu

Ndogo - Esimano olyaKalunga gwokombandambanda! & Nombili kombanda yevi maantu e
ya hokwa!
Ndonga - Okrismesa iwa & Omude Mupe wa Punikwa
Nepali - krist Yesu Ko Shuva Janma Utsav Ko Upalaxhma Hardik Shuva & Naya Barsa
Ko harkik Shuvakamana
Newari - Nhu Da Ya Vintuna
Nii - Nim Ono
Niuean - Monuina a Aho Kilisimasi mo e Tau Foou
Norweigan/Nynorsk - Eg ynskjer hermed Dykk alle ein God Jul og Godt Nyttår
Notu/Ewage - Keremisi dave be

Nyanja - Kristu akhale ndi inu munyengo ino ya Christmas
Nyankore Mukhulukhe Omwaka
Occitan - Polit nadal e bona annada
Ojibwe (Chippewa) - Niibaa' anami'egiizhigad & Aabita Biboon
Oneida - Wanto'wan amp; Hoyan
Oriya - Sukhamaya christmass ebang khusibhara naba barsa
Orokaiva - Keremisi javotoho
Oromo - baga wagaa hara isinin gaye
Palauan - Ungil Kurismas

Pompangan - Malugud Pascu at saca Masayang Bayung Banua!
Pangasinan - Maabig ya pasko & Malikot ya balon taon
Papiamento - Bon Pasco i Feliz Aña Nobo
Pashto - De Christmas akhtar de bakhtawar au newai kal de mubarak sha.
Pennsylvania German - En frehlicher Grischtdaag unen hallich Nei Yaahr!
Pohnpeian - Peren en Krismas & Peren en Parakapw
Polish - Wesolych Swiat i Szczesliwego Nowego Roku.
Portuguese - Boas Festas e um feliz Ano Novo

Punjabi - Nave sal di mubaraka
Pashto - Christmas Aao Ne-way Kaal Mo Mobarak Sha
Q'anjob'al - chi woche swatx'ilal hak'ul yet yalji Komami'
Quechua - Sumaj kausay kachun Navidad ch'sisipi & Mosoi Watapi sumaj kausay
kachun
Quiche' - Dioa kkje' awuk'
Rapa-Nui - Mata-Ki-Te-Rangi & Te-Pito-O-Te-Henua
Rarotongan - Kia akakakaia te Atua i runga i te rangi Teitei,
e ei au to to teianei ao, e kia aroaia mai te tangata nei.
Rengma - Anu keghi Christmas nu amapi kethighi wa salam pi nthu chupenle

Rheto-Romance - Bella Festas daz Nadal ed in Ventiravel Onn Nov
Romani - Bachtalo krecunu Thaj Bachtalo Nevo Bers
Romanian - Craciun fericit si un An Nou fericit!
Rongmei - Mei kathui nata neila mei Khrisrmas akhatni gai mei tingkum kathan
tu-na arew we
Roviana - Mami tataru Kirisimasi koa gamu doduru meke qetu qetu vuaheni vaqura
ia

Russian - Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s Novim Godom
Salar - YangI yilingiz gotlI bulsIn!

Sambal - Maligayang Pasko at Masayang Ba-yon Taon!
Sámi - Buorit Juovllat ja Buorre Oddajahki
Saamia - Muwule Omwaka Enjaya
Samoan - Ia manuia le Kilisimasi ma le tausaga fou
Sango -Gloire na Nzapa na ndouzou aho kouč, Na siriri na ndo sessé na popo ti
ajo so amou nguia na Lo.
Santali - Raska nawa Serma
Saramaccan - Nuan wan suti jai o!
Sardinian - Bonu nadale e prosperu annu nou

Scots Gaelic - Nollaig chridheil agus Bliadhna mhath ur!
Secoya -Sihuanu'u Ejaerepa aide'ose'ere & Sihuana'u huaje ametecahue
Semandang - Selemat gawai Natal
Seneca - a:o'-e:sad yos-ha:-se:'
Serbian - Sretan Bozic. Vesela Nova Godine
Sicilian - Bon Natali e Prosperu Annu Novu !
Sinhala - Subha nath thalak Vewa. Subha Aluth Awrudhak Vewa
Slavey - Teyatie Gonezu
Soga - Mwisuka Sekukulu
Songe - Kutandika kua Yesu kuibuwa! & Kipua kipia kibuwa!

Sorani - Newroz le to Piroz be
Sorbian - Wjesole hody a strowe Nowe leto.
Somali - ciid wanaagsan iyo sanad cusub oo fiican.
Sotho/North - Mahlatsi a Matswalo a Morena le Ngwaga o Moswa
Sotho/South - Litakalerso Tse Monate Tsa Kere Semese Le Mahlohonolo a Selemo Se
Secha
Slovensky/Slovakian - Veselé Vianoce a šťastný nový rok
Slovene - Vesele bozicne praznike in srecno novo leto
Sorbian - Wjesole hody a strowe Nowe leto
Spanish - Feliz Navidad y Próspero Aňo Nuevo

Sranan - Wan switi kresneti nanga wan bun nyun yari!

Subanen - Piak Pasko Pu Piag Bago Tawn
Sudanese - Wilujeng Natal Sareng Warsa Enggal
Suena - Kerisimasi kokopai
Surigaonon - Malipayon na pasko sanan bag-on tuig!
Swahili - Krismas Njema Na Heri Za Mwaka Mpya
Swedish - God Jul och Gott Nytt Ar

Tagalog - Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon
Tahitian - Ia ora i te Noere e ia ora na i te matahiti 'api
Tagakaulu - Madyaw Pagsalog sa Pagka-otaw ni Jesus & Aw mauntong na bago Umay!
Tala Andig - Maayad ha pasko daw bag-ong tuig
Tamazight - Asseggwas Ameggaz
Tarifit - Asuggas Asa'di
Tamil - Nathar Puthu Varuda Valthukkal
Tanaina - Natukda Nuuphaa

Tayal - Pqaquasta ta. Pquasta hentang na Jesu
Thai - Suksan Wan Christmas lae Sawadee Pee Mai
Tlingit - Xristos Khuwdziti kax sh kaxtoolxetl
Tok Pisin - Meri Krismas & Hepi Nu Yia
Tokelau - Ke whakamanuia te Kirihimahi & Tauhaga Fou fiafia
Tonga - Kristo abe anduwe muciindo ca Christmas
Tongan - Kilisimasi Fiefia & Ta'u fo'ou monu ia
Toraja - Salama' Natal & Selama' taun baru
Trukese - Neekirissimas annim oo iyer seefe feyiyeech!

Tshiluba - Diledibua dilenga dia Mfumu - Tshidimu tshipia - tshipia th silenga

Tswana - Keresemose o monate le masego a ngwaga o montsha
Tubetube - Yayaliyaya Yesu sikabi kaiwena
Tumbuka - Kristu wabe namwe munyengo ya Christmas
Turkish - Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun
Tutchone/Northern - Ut'ohudinch'i Hulin Dzenu & Eyum nan ek'an nenatth'at danji
te yesohuthin ch'e hadaatle sh'o
Ukrainian - Veseloho Vam Rizdva i Shchastlyvoho Novoho Roku!
Umbundu - Natale, Natale, Oyo O Natale & Eteke Lio Bowano, Illimo Ciwa

Urdu - Naya Saal Mubarak Ho
Uvean - Italo fa ide tau fou nei eseke
Uyghur - YanghI yiling ahlqIs bolgey!
Valencian - Bon Nadal i millor any nou
Vespi - Rastvoidenke i Udenke Vodenke
Vietnamese - Chuc Mung Giang Sinh - Chuc Mung Tan Nien
Votian - Yvaa rashtagoa! & Yvaa uutta vootta!
Waray-Waray - Maupay nga Pasko ngan Mainuswagon nga Bag-o nga Tuig!
Warlpiri - Miri Kirijimiji & Nyuntunpa Ngurrju nyayirni yapa

Welsh - Nadolig LLawen a Blwyddyn Newydd Dda
Yup'ik/Central - Alussistuaqegcikici
Yupik/Siberian - Quyanalghii Kuusma & Quyangalleq Nutaghamun Aymiqulleq
Xhosa - Siniqwenelela Ikrisimesi EmnandI Nonyaka Omtsha Ozele Iintsikelelo
Namathamsanqa
Yiddish - Gute Vaynakhtn un a Gut Nay Yor
Yoruba - E ku odun, e hu iye' dun!
Zarma - Barka da Issa hay-yan hann & Barka da djiri barey-yan
Zaza - Newroz'a tu Piroz be
Zia - Kerisimasi wosewa
Zime - El ma ka bar vra aso vei Lu & El ma ka kim na mireu
Zulu - Sinifesela Ukhisimusi Omuhle Nonyaka Omusha Onempumelelo

Typické kvety Vianoc

20. prosince 2006 v 19:04 | Sue |  Zaujímavosti
Tradične sa o Vianociach hovorí ako o sviatkoch kľudu a pokoja. Obvykle ale znamenajú, aspoň v tých prípravných fázach, tiež stres, horúčkovité prípravy sladkostí, zdobenie stromčeka, chystanie slávnostného stola. Mať v tomto zmätku niekde v byte oázu kľudu je neoceniteľné. Kde inde človek môže odpočívať a zbierať ďalšie psychické i fyzické sily než v zeleni? Nie je nič jednoduchšie, než si doma takúto oázu vytvoriť z izbových rastlín. Jej nespornou výhodou je, že nie je závislá na počasí, takže je k dispozícii i v zime - na Vianoce.

Medzi rastliny, ktoré sa na tento účel priamo ponúkajú, patria azalky, cyklámeny, samozrejme vianočné hviezdy a ďalšie.

Azalky - červené a biele slávnosti

V zimných mesiacoch sú izbové azalky veľmi dôležitou súčasťou interiérov. Obzvlášť v období Vianoc sú najobľúbenejšími tie s červenými a bielymi kvetmi. Okrem týchto farieb, typických pre sviatočné obdobia, ponúkajú azalky veľké množstvo farieb a tvarov kvetov, niektoré majú kvety dokonca dvojfarebné.

Azalky pochádzajú z Číny a Japonska a rastlinka kvitne asi 6 až 8 týždňov. V niektorých ohľadoch vyžaduje zvláštnu starostlivosť, výsledkom je ale skutočná krása. Podstatné je, aby už pri kúpe aspoň tretina pukov ukazovala farbu. Teplota, v ktorej sa azalke mimoriadne darí, je 15oC, čo ale nie je vždy jednoduché dosiahnuť. Azalka vyžaduje veľa vody, zemina v kvetináči by mala byť vždy veľmi vlhká. Voda na zalievanie by mala byť zmäkčená, pretože azalka neznáša vápnik. Zo všetkého najlepšie je zalievať dažďovou vodou. Pri dodržaní všetkých týchto podmienok budeme odmenení skutočnou farebnou záplavou.

Cyklámen (Cyclamen) - koncert farieb nielen na vianočnom stromčeku

Cyklámeny sú obľúbené najmä kvôli pôvabným pestrofarebným kvetom, ktoré môžu byť bielo, ružovo, fialovo alebo červeno až karmínovo sfarbené. Kvety dokonca často i voňajú, čo sa najmä na Vianoce, ktoré majú byť voňavé, dobre hodí. Cyklámeny sú klasické črepníkové rastliny, ale môžeme ich použiť i na mnohé vianočné aranžmány v kombinácii s ďalšími rezanými kvetmi. Najobľúbenejšie sú cyklámeny, ktoré majú červené, biele, ružové a lilavé kvety a srdcovité listy s bielou kresbou.

V teplom byte cyklámeny rýchlo odkvitajú, a preto je vhodné postaviť tieto pestré rastliny na miesto, kde je polotieň a o niečo chladnejšie - najlepšie im vyhovuje teplota vzduchu medzi 12 a 18oC. Práve preto sú v predvianočnom období vhodnými rastlinami do kuchyne alebo spálne. V poslednej dobe sa predávajú i takzvané minicyklámeny, ktoré lepšie znášajú izbovú teplotu, takže je možné obklopiť sa ohňostrojom farieb ich kvetov i inde v byte. Zalievať by sa mali do misky a radšej mäkkou vodou. Odkvitnuté kvety i so stonkou je dobré odstrániť vykrútením.

Vianočná hviezda (poinzécia) - mexické slnko uprostred zimy

Na Vianoce ťažko postrádateľná vianočná hviezda pochádza z Mexika. Latinsky sa nazýva Euphorbia pulcherrima alebo aj Poinsettia pulcherrima. Svoje meno dostala po svojom objaviteľovi Joelovi Poinsettim, ktorý bol americkým veľvyslancom v Mexiku. Korunou jej krásy sú listene. Dávno neplatí, že nás okúzľuje iba jej tradičná výrazná červeň až šarlátová farba, môžu byť i ružové alebo lososové. Mimoriadne výraznými červenými listeňmi vynikajú napríklad odrody 'Capri' alebo 'Ria', žltavými 'Regina'. V súčasnosti existujú i odrody, ktoré majú listene dvojfarebné.

Vzhľadom k svojmu vyžaduje pôvodu vianočná hviezda stálu izbovú teplotu v rozmedzí 16 - 20oC a dostatočne vlhkú pôdu. Neuškodí, keď sa jej občas rosia listy. Neobíde sa bez svetlého miesta, kam však nedopadajú priame slnečné lúče. Na zálievku je vhodná vlažná voda, raz za týždeň je nutné rastlinu prihnojiť. Ak je v byte príliš suchý vzduch, začnú listy skoro opadávať, preto nie je vhodné, aby vianočná hviezda stála v blízkosti kúrenia.

Hyacint - príležitosť pre zrak i čuch

Poznáme ho väčšinou ako záhradnú rastlinu, ale málokto vie, že sa výborne hodí do bytu ako ozdoba k vianočným svetielkam na okenný parapet. Hyacint, ktorý určite nemôžete prehliadnuť, pretože vašu pozornosť upúta výrazná lahodná vôňa, má jemne sfarbené kvety do ružova, biela, modra i fialova. Hyacinthus orientalis pochádza zo stredomorskej oblasti. Najväčší počet odrôd ponúkajú holandskí pestovatelia a šľachtitelia.

Hyacint ako rezaná kvetina nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť. Je nutné dať pozor iba na to, aby mu nevyschla zemina. Okrem toho, že si ho môžeme pestovať v kvetináčoch, môže byť aj výrazným komponentom v aranžmáne z rezaných kvetov.

Ardízia (Ardisia) - minivianočný stromček so živými ozdobami

Ardízia, je vo vianočnej ponuke relatívne krátku dobu, ale k atmosfére Vianoc sa skvelo hodí. Má malé červené plody, približne veľkosti hrášku, ktoré v kontraste s tmavozelenými kožovitými listami s vysokým leskom krásne vynikajú a vyzerajú ako malinké guličky na vianočný stromček. Kto rád pojíma Vianoce netradične, tomu kľudne môže vianočný stromček úplne nahradiť. I pod miniatúrny stromček sa vojdú veľké darčeky. Ardisia crenata pochádza z čínsko-malajskej oblasti a svojim exotickým pôvodom pridáva Vianociam nový rozmer tajomnosti a ďalekých ciest.

Najlepšie je pre ňu, keď jej doprajeme svetlé stanovisko, ale chránené pred priamym poludňajším slnkom. Počas zimy jej postačuje teplota okolo 15 oC. Zle znáša príliš suché ovzdušie, takže by nemala byť v priamom dosahu radiátorov. Na zálievku, ale i rosenie sa najlepšie hodí dažďová voda.

Silent Night

20. prosince 2006 v 18:58
---SILENT NIGHT---
Silent night, holy night,
All is calm, all is bright
Round yon virgin mother and child.
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace.
Sleep in heavenly peace.
Silent night, holy night,
Shepherds quake at the sight,
Glories stream from heaven afar,
Heavely hosts sing alleluia;
Christ the Saviour, is born!
Christ the Saviour, is born!
Silent night, holy night,
Son of God, love's pure light
Radiant beams from thy holy face,
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord, at thy birth.
Jesus, Lord, at thy birth.

We Wish You a Merry Christmas

20. prosince 2006 v 18:57 | Sue |  Texty pesničiek
---WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS---

We Wish You a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Good tidings we bring to you and your kin;
Good tidings for Christmas and a Happy New Year.
Oh, bring us a pretty pudding;
Oh, bring us a pretty pudding;
Oh, bring us a pretty pudding and a cup of good cheer: Refrain
We won't go until we get some;
We won't go until we get some;
We won't go until we get some, so bring some out here: Refrain
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Jingle Bells Rock

20. prosince 2006 v 18:55 | Sue |  Texty pesničiek
---JINGLE BELLS ROCK---
Jingle Bell Rock
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells swing and jingle bells ring
Snowing and blowing up bushels of fun
Now the jingle hop has begun.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells chime in jingle bell time
Dancing and prancing in Jingle Bell Square
In the frosty air.
What a bright time, it's the right time
To rock the night away
Jingle bell time is a swell time
To go gliding in a one-horse sleigh
Giddy-up jingle horse, pick up your feet
Jingle around the clock
Mix and a-mingle in the jingling feet
That's the jingle bell,
That's the jingle bell,
That's the jingle bell rock.

Vianočné animácie 3

20. prosince 2006 v 18:47 | Sue |  Animácie

Vianočné animácie 2

20. prosince 2006 v 8:27 | Sue |  Animácie

Vianočné animácie

20. prosince 2006 v 8:23 | Sue |  Animácie

Orechové medovníčky

20. prosince 2006 v 8:19 | Sue |  Recepty
Potrebujeme:
350 g hladkej múky, 200 g práškového cukru, 2 vajíčka, 40 g pomletých orechov, 2 lyžice medu, 1 lyžička sódy bikarbóny, 1 lyžička mletej škorice
Postup:
Z prísad vypracujeme cesto a necháme ho odpočinúť do druhého dňa. Cesto rozvaľkáme na 5 mm hrúbku a povykrajujeme medovníčky. Potrieme ich rozšľahaným vajíčkom a doružova upečieme v dobre vyhriatej rúre.